Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny Klub Europejski

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego
Zespołu Szkół w Oleszycach

 • Postanowienia ogólne

§ 1. Klub europejski powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska, zaś siedziba klubu mieści się w [szkole].

§ 3. Działalność klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4. Klub może współpracować z innymi organizacjami oraz być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele zbieżne są z celami działania klubu.

§ 5. Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • Cele i środki działania

§ 4. Celem klubu jest:

 1. Uzyskiwanie przez członków klubu jak największej wiedzy o państwach Europy, ich geografii, historii, tradycji, kulturze i wzajemnych stosunkach.
 2. Propagowanie idei integracji europejskiej w szkole i poza nią.
 3. Udział w pojednaniu narodów Europy, w tym przełamywanie mitów i stereotypów.
 4. Przygotowywanie społeczności szkolnej i lokalnej do życia w otwartej, zjednoczonej Europie.
 5. Propagowanie nauki języków obcych oraz ich praktycznego wykorzystania.

§ 5.   Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zbieranie i upowszechnianie informacji o sytuacji międzynarodowej i procesach integracji w Europie i na świecie.
 2. Prezentowanie kultury i życia publicznego w państwach europejskich.
 3. Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, wykładach, konkursach, festynach, debatach, imprezach, wycieczkach, szkoleniach tematycznych, których celem jest upowszechnianie idei zjednoczonej Europy.
 4. Organizowanie wymiany młodzieży.
 5. 5Przygotowywanie i dystrybucja własnych materiałów informacyjnych i promocyjnych, związanych z celami działalności klubu.
 6. Udział w przedsięwzięciach związanych z celami klubu, organizowanych przez inne organizacje.
 7. Współpracę z organizacjami proeuropejskimi w Polsce i za granicą.
 8. Współpracę z innymi klubami Europejskimi oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze w Polsce.
 • Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6. Członkostwo

 1. Członkowie klubu dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym klubu może zostać każda osoba, która ukończyła 12 lat, zapoznała się ze Statutem klubu, złożyła deklarację członkowską w której zobowiązała się do działania zgodnie ze Statutem i regulaminami klubu. Osoby do 18 roku życia obowiązane są także dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów do przystąpienia do klubu.
 3. Decyzję o przyjęciu nowego członka zwyczajnego do klubu podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 4. Członkiem wspierającym klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspierająca działalność klubu finansowo lub rzeczowo.
 5. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd klubu w formie uchwały.
 6. Tytuł członka honorowego jest nadawany osobom fizycznym przez Wałne Zgromadzenie w dowód uznania działań na rzecz zjednoczenia Europy.

§ 7. Członkostwo w klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia na piśmie zgłoszonego do Zarządu,
 2. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał klubu lub działania na szkodę klubu.
 3. śmierci.

§ 8. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 • Władze klubu

§ 9. Władzami klubu są;

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd klubu

§ 10. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz pół roku przez Zarząd klubu. Członkowie powinni zostać poinformowani o zebraniu co najmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem. Decyzje podczas Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Ustalanie kierunków działania klubu.
 2. Wybór Zarządu klubu.
 3. Nadawanie godności członka honorowego.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania klubu.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

§ 11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika i jest wybierany na roczną kadencję w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze, Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu. Do kompetencji Zarządu należy;

 1. Reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie uchwał walnego zebrania.
 3. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 4. Zwoływanie zebrań.
 5. Chwalanie planów działalności klubu.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 7. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności klubuPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055